Menu

Dětský domov Úsměv

AKTUÁLNĚ: 

od 1.1.2024 měníme název, který již nemá označení školní jídelna!

O nás

Dětský domov Úsměv je zařízení, které v poslání poskytuje zázemí dětem, kterým se hluboce rozpadla vlastní rodina, rodiče zemřeli, nebo se děti dostaly do bezvýchodné situace. Jeho úkolem je také přechodně zabezpečit prostředí, než se následně vyřeší trvalý přechod zpět do vlastní, či pěstounské rodiny.

Naše činnost se řídí zákonem č. 109/2002 sb., o ústavní výchově dětí. Navazuje na zákon o sociálně právní ochraně dětí, jehož dodržováním a důsledkem je v některých případech umístění dítěte v ústavním zařízení.

Péče se poskytuje dětem s nařízenou ústavní výchovou a dětem, u nichž bylo stanoveno předběžné opatření.

Při umístění se přihlíží na nevelkou vzdálenost od původního bydliště. Kontakt dětí s příbuznými /bez patologického chování/ je žádoucí.

Dětem, umístěným v zařízení, je poskytována komplexní výchovně vzdělávací péče, a to až eventuálně do 26ti let, pokud se připravují na budoucí povolání. Další pokračování v dětském domově je podloženo Smlouvou o setrvání, přičemž stanovené podmínky je nutné dodržovat.

Nabytím plnoletosti se děti rozhodují, jak naloží se svým nejbližším životem.
Výchova dětí je nasměrována především do těchto základních směrů.

  • Příprava na samostatný život po ukončení pobytu v DD

  • Kladení důrazu na školní vzdělávání

  • Aktivní a smysluplné využití volného času

  • Slušné vystupování, respektování a pochopení mezilidských vztahů

Zákonní zástupci dětí /většinou rodiče/, jsou povinni za pobyt dětí hradit částku stanovenou zákonem.

Dětský domov pečuje o 24 dětí, které žijí ve třech rodinných skupinách. Preferuje se samostatnost, rozhodování, hospodaření, odpovědnost. Na dvou podlažích hlavní budovy mají prostor dvě rodiny. Třetí obývá odloučené pracoviště, které tvoří skutečný byt v činžovním domě. Zde žijí děti od 12ti let, které tímto získávají více samostatnosti, ale především odpovědnosti. Za pomoci vychovatelů zvládají všechny úkoly.

 

 

Historie

Doba založení dětského domova se váže k roku 1947, kdy v poválečných letech zůstalo mnoho dětí bez svých blízkých. Tenkrát šlo především o zabezpečení jídla a bydlení. Odpovídal tomu i počet dětí, které byly v pokojích umístěny.

Velký dům byl postaven v roce 1932 a v době vzniku DD se nacházel opuštěný.

Ve starých listinách projektové dokumentace se prostíraly kolem ještě polnosti a pastviny. Ulice nesla název Bronzová. Celá oblast se dosud nazývá „Bazaly“, neboť kutané uhlí se zde nacházelo ve velkých kusech – bazalech. Vědomosti z počátku minulého století zpracoval a zachytil významný pedagog K. J. Bukovanský, jehož příjmení nakonec nese naše ulice.

Ve známost přešla také oblast vybudováním věhlasného fotbalového stadionu Baníku Ostrava.

Jak běžel čas, vyvíjela se úroveň péče o děti k lepšímu. Nebylo nakonec nutné ani postavit chlívek pro prasátko, kurník, či králíkárnu, jak bylo v projektech nalezeno. Přesto se dům několikrát přestavoval, doplňoval. Poslední modernizace byla ukončena v roce 1983.

K domu přísluší pozemek, který se péčí proměnil v pěknou zahradu. Kousek se vyčlenil pro zeleninové záhonky. Pro sportovní aktivity také zůstal prostor.